پرسشنامه

پرسشنامه درخواست راهنمايی رايگان برای مهاجرت يا کار


لطفا فرم زیر را به زبان لاتين پرکنيد - دو پاسخ پايانی می توانند به فارسی باشند

پرسشهای زير برای بدست آوردن و سنجيدن توانايی و شانس مهاجرت شماست
پاسخ درست برابر با نتيجه ی دقيقتر است

برای فرستادن اين فرم بايستی به تمامی پرسشها پاسخ دهید